ورود بــــــه سیســتم مدیریت معلومات د احمدشاه درانی خصوصی عالی لیسه
user
نام کاربری:
نوعیت کاربری :
شماره ثبت فرزند :
رمز عبور: